Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje ogólne

Szkoła Prawa Francuskiego została założona w 2000 r. przez prof. Michela Pertué i prof. Krzysztofa Wojtyczka. Działa ona w ramach współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego z Uniwersytetem w Orleanie. Jej celem  jest nabycie przez studentów wiedzy z zakresu francuskiego języka prawniczego oraz podstawowych informacji o systemie prawa francuskiego. W ramach programów francuskich na Wydziale Prawa i Administracji UJ funkcjonuje  również  program Master en droit privé.  Celem drugiego z programów jest pogłębienie wiedzy z zakresu międzynarodowego i francuskiego prawa prywatnego. Program kończy się uzyskaniem francuskiego odpowiednika tytułu magistra (Master).

 

Poza działalnością dydaktyczną Szkoła organizuje wykłady gościnne prawników francuskojęzycznych i konferencje naukowe, jak również uczestniczy w przygotowaniu publikacji naukowych.

 

Słuchaczami Szkoły Prawa Francuskiego mogą być studenci i doktoranci z Wydziału Prawa i Administracji UJ oraz innych z innych wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także absolwenci studiów prawniczych.

 

Koszt Szkoły to 100 zł/rocznie dla osób z UJ i 1000 zł/rocznie dla osób spoza UJ.

Za Szkołę można uzyskać w sumie 20 pkt ECTS (Prawniczy język francuski 2 pkt, Wstęo do prawa francuskiego 18 pkt)

 

Struktura Szkoły

Program studiów składa się z dwóch części:

Kursu francuskiego języka prawniczego (kurs w 1. semestrze nauki, dwa razy w tygodniu po półtorej godziny)

Kursów przedmiotów prawniczych (w sumie 8 tygodni kursów, podczas których zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. od 14:30 do 17:30)

  • Wprowadzenie do francuskiego prawa i instytucji politycznych
  • Prawo prywatne
  • Prawo administracyjne
  • Prawo gospodarcze

Kolokwia, egzaminy, zasady oceniania

Kolokwia organizowane są po przeprowadzonych wykładach. Kolokwia mają charakter dobrowolny, a wynik kolokwium brany jest pod uwagę tylko w przypadku gdy jest on wyższy od wyniku uzyskanego z egzaminu końcowego z danego przedmiotu. W tej sytuacji stanowi on w 1/3 oceny z danego przedmiotu, pozostałe 2/3 stanowi wynik uzyskany z egzaminu końcowego.

Przykład:

Student dostał z kolokwium ocenę 13/20, natomiast z egzaminu końcowego ocenę 10/20. W tej sytuacji jego ocena końcowa jest wynikiem następującego działania matematycznego:

(13/20 + 2 x 10/20) : 3 = 33/20 : 3 = 11/20

Egzaminy w Szkole Prawa Francuskiego odbywają się w lutym oraz na przełomie kwietnia i maja. W jednym dniu może odbyć się więcej niż jeden egzamin. Prace są poprawiane przez wykładowców Szkoły.

Zazwyczaj egzaminy są pisemne, jednakże czasami istnieje również możliwość wyboru pomiędzy egzaminem ustnym a pisemnym.

Student może przystąpić do egzaminów pod warunkiem zdania egzaminu z francuskiego języka prawniczego. Egzamin z tego przedmiotu jest oceniany według polskiej skali ocen. Egzaminy z przedmiotów prawniczych oceniane są w skali od 0 do 20 punktów. Kryterium zaliczenia Kursu wstępnego jest uzyskanie ze wszystkich przedmiotów średniej wynoszącej co najmniej 10 punktów (10 na 20). Wynik z żadnego zdawanego egzaminu nie może być niższy niż 6 punktów. Studenci, którzy nie spełnili kryteriów zaliczenia aby otrzymać dyplom, zobowiązani są poprawić egzaminy wrześniu w czasie sesji poprawkowej.

Biblioteka

Księgozbiór Szkoły Prawa Francuskiego dostępny jest w Bibliotece Wydziałowej WPiA UJ przy ul. Olszewskiego 2. Katalog książek jest dostępny na stronie: http://www.bj.edu.pl/uj/katalog. Pozycje należące do księgozbioru biblioteki są opatrzone sygnaturą BSPF. Studenci Master mają dostęp do internetowych zasobów biblioteki Uniwersytetu w Orleanie.

 

 

 

 

Partner

Partnerem Szkoły Prawa Francuskiego i programu Master jest kancelaria Kubas Kos Gałkowski – już niemal 25 lat świadczy usługi prawne na rzecz polskich i zagranicznych przedsiębiorców.

Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych oraz doradza podmiotom gospodarczym w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego. Realizuje projekty, międzynarodowe i lokalne, z różnych branż, komercyjne i pro bono, w takich dziedzinach jak: postępowania sądowe i arbitrażowe; prawo spółek / M&A; restrukturyzacja / upadłość; bankowość / finanse; nieruchomości; postępowanie grupowe (class action); compliance. Wielu pracowników Kubas Kos Gałkowski związanych jest z Uniwersytetem Jagiellońskim poprzez zaangażowanie w działalność dydaktyczną i naukową.

Każdego roku dwoje  najlepszych absolwentów programu Master  zapraszanych jest do odbycia płatnego stażu w Kancelarii.